Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.5.2024 02:02

Deutsche Kulturstudien (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Saksan kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2012-2015
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Deutsche Kulturstudien -opintokokonaisuus antaa monipuolisen yleiskuvan erityisesti Saksan mutta myös Itävallan ja Sveitsin yhteiskunnasta, kulttuurista ja kielestä. Se on tarkoitettu vapaaksi sivu¬aineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opintokokonaisuus koostuu neljästä moduulista: 1) kielitaito, 2) saksankielisten maiden maantuntemus, kulttuuri ja yhteiskunta, 3) saksan kieli kaupan ja talouden alalla, 4) muut kurssit kuten esim. opintomatka sekä valikoima muiden yhteistyölaitosten tarjoamista luennoista musiikista filosofiaan ja taiteesta kasvatustieteeseen jne. Kursseille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoja: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai kielikeskuksen alkeis- ja jatkokurssit XSA0001-XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.
Sisältö: Kieli- ja viestintätaidot DKS -opintojen kielitaitokurssit tähtäävät käytännön kielitaidon kohentamiseen. Opinto-kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee saksan kielen muoto- ja lauserakenteita ja pystyy tuottamaan ymmärrettävää suullista ja kirjallista yleiskielistä tekstiä. Sisältöosaaminen Maantuntemukseen keskittyvät opintojaksot luovat pohjaa saksankielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemukselle. Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja sijoittaa kielialueen eri osat maantieteellisesti, poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti sekä tuntee yleisluontoisesti kielialueen instituutioita ja yhteiskuntaelämää.
Tavoitteet: Osaamistavoitteet: • Opiskelijan odotetaan osaavan kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti opiskelu- ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa. • Opiskelijalla odotetaan olevan valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä. • Opiskelijan odotetaan kykenevän hakemaan ja käyttämään hyväkseen erilaisia lähteitä ratkaistakseen kommunikoinnin vaikeuksia ja ongelmia.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: SKMPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]