Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2024 00:19

Latinan kielen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Latinan kieli (KLS)
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot suoritettuaan opiskelija

-osaa käyttää latinan kieltä hyvin työvälineenä eri aikakausien latinankielisten tekstien tulkitsemisessa ja tiedon hankkimisessa niistä
-osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tieteellisen tutkimuksen
-on perehtynyt syvemmin johonkin kielitieteen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa ja/tai autenttisen kieliaineksen analyysissä
-tuntee hyvin alan käsitteistön, teoriat ja metodit ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan
-osaa tarkastella kieltä kriittisesti sekä kykenee soveltamaan, kehittelemään ja esittämään tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan
-maisterin tutkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten:
-tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
-ongelmanratkaisutaidot
-kirjallisen viestinnän taidot
-projektinhallinnan taidot
-itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
-keskeneräisyyden sietokyky.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: LATSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]