Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 08:58

Etudes françaises - Ranskankielisten maiden kielen ja kulttuurin perusopinnot (vapaa sivuaine) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Etudes françaises (KLS)
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskan kielen taitoa ja ranskankielisten maiden yhteiskuntaolojen tuntemusta. Joissakin kursseissa opintopistemäärät voivat vaihdella, joten tarkistathan kielten laitoksen www-sivuilta uuden opetussuunnitelman 2015-2017 mukaiset opintopistemäärät (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/etudes/).
Sisältö: Opintokokonaisuus on luonteeltaan tieteidenvälinen. Siihen kuuluu: 1) kieliopinnot, joiden osuus tulee olla vähintään 10 op, 2) kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita. Opintojen aloittaminen edellyttää ranskan kielen lukion oppimäärän hallintaa tai yliopiston kielikeskuksen ranskan kielen kurssien 3-4 suorittamista. Valmentava kurssi (5 op) opintojen alussa on tarkoitettu kielen perustaitojen kertaamiseen ja kehittämiseen.
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti ranskan kielellä
- tuntee ranskankielistä kulttuuria ja kommunikointitapoja
- omaa valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa, opiskelun ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa sekä kansainvälisissä tehtävissä
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: RKMPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]