Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.4.2024 05:46

Kirjallisuuden aineopinnot, erillinen kokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Tutkimuksen suunnista valitaan 15 op. Kirjallisuuden tuntemuksesta valitaan kotimainen tai yleinen suuntautumisvaihtoehto. Sekä kertomakirjallisuus että lyriikka ja draama suositellaan tehtäväksi samasta suuntautumisvaihtoehdosta.
Sisältö: Kirjallisuustieteen keskeiset tutkimussuuntaukset ja teoriat, erityisesti tutkimuksen nykysuuntaukset. Kirjallisuuden teorian soveltaminen käytännön tutkimukseen. Joko kotimaisen tai yleisen kertomakirjallisuuden, lyriikan ja draaman klassikot sekä kirjallisuushistoria. Tutkimuksen tekemisen perusteet teoriassa ja omassa käytännössä.
Tavoitteet: Suoritettuaan aineopinnot opiskelija on omaksunut kirjallisuustieteen keskeisten suuntausten lukutapoja ja käsitteistöä ja pystyy arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta erilaisissa analyysitehtävissä on kehittänyt edelleen kriittistä lukutaitoaan pystyy tarkastelemaan kirjallisuuden keskeisiä klassikoita lajien näkökulmasta ja kirjallisuushistoriallisissa konteksteissa kykenee hakemaan ja arvioimaan tutkimustaan koskevaa tietoa ja hallitsee tiedonhaun perusteet osaa laatia tutkimussuunnitelman ja tehdä sen pohjalta tieteellisen tutkielman, joka noudattaa tieteellisen kirjoittamisen muodollisia käytäntöjä (pääaineopiskelija harjaantuu tutkimuksentekoprosessissa) pystyy keskustelemaan monipuolisesti ja argumentoiden sekä omasta että muiden tutkimuksesta osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja hyödyntää sitä työskentelyssään. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa soveltaa oppimaansa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. Pääaineopiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon aineopintovaiheessa.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: KIRAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]