Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 21:19

Museologian syventävät opinnot, erillinen kokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee museologiaan, heritologiaan ja kulttuuriympäristön tutkimukseen liittyvän teoreettisen keskustelun ja osaa soveltaa sitä omassa tutkimuksessaan, kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin, hallitsee syvällisesti ainakin yhden museologian erikoisalan teoreettiset lähtökohdat ja käytännön sovellutukset sekä tuntee hyvin alan käsitteistöä ja tieteellisiä menetelmiä ja osaa soveltaa niitä omaan tutkimukseensa. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on oman alansa asiantuntija, joka pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa tehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työssään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
60
Koodi: MSLSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]