Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 20:30

Taidehistorian syventävät opinnot, erillinen kokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Valinnaisista opintojaksoista valitaan 15 op.
Sisältö:
Tavoitteet: Taidehistorian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin, osaa soveltaa tutkimusaiheensa kannalta relevanttia metodiikkaa, kykenee tuottamaan itsenäisen ja laajan tutkimusraportin, pystyy tunnistamaan tutkimuksensa tuottaman asiantuntemuksen ja sijoittamaan sen omaa tieteenalaansa laajempaan kenttään sekä kykenee käymään vuoropuhelua erilaisten toimijoiden ja yleisöjen kanssa. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on oman alansa asiantuntija, joka pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa tehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työssään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
60
Koodi: TAHSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]