Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 06:21

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma

Organisaatio: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä ympäristöä, joka sisältää erilaisia ajallisia ja tilallisia kerroksia. Yksilöiden ja yhteisöjen suhde ympäristöönsä on jatkuvan muutoksen kohteena. Osa kulttuuriympäristöä on suojeltua tai muutoin määritelty erityisen arvokkaaksi. Laadukas kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen voimavara, korvaamaton kansallinen omaisuus sekä mielekäs elin- ja toimintaympäristö. Maisterikoulutus laajentaa kulttuuri- ja taideaineiden asiantuntijuutta kulttuuriympäristön muotoutumisen, määrittelyn ja tulkinnan prosesseihin. Maisterikoulutus kouluttaa asiantuntijoita, jotka kykenevät työskentelemään kriittisesti, analyyttisesti ja laaja-alaisesti kulttuuriympäristöalan kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tämän lisäksi koulutuksessa kannustetaan verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa ja tuottamaan tietoa monialaisissa ja vuorovaikutteisissa prosesseissa. Koulutuksesta valmistuu filosofian maistereita, joilla on valmiudet ymmärtää kulttuuriympäristöalan kehittymistä, toimia johtajina ja asiantuntijoina monialaisessa ja ristiriitaisessa toimintaympäristössä sekä tunnistaa alan liiketoiminnan mahdollisuuksia. Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksesta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin valtion, maakuntien, kaupunkien ja kuntien hallinnossa sekä yksityisellä sektorilla. Pääaineen ja erikoisosaamisensa mukaan maisterit työllistyvät rakennustutkijoina, taide- ja ympäristökasvattajina ja erikoistutkijoina. Yritystoiminnassa maisterit työllistyvät kulttuuriperintöalan digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottajina ja kehittäjinä sekä kulttuuriympäristöalan tutkimus- ja suunnittelutehtävissä. Tutkinto antaa valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.
Tavoitteet: Maisterikoulutus rakentuu Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan hyväksymien yleisten osaamistavoitteiden mukaisesti. Koulutuksesta valmistunut - hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella, - osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä, - osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä, - hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot, - arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä, - tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen sekä - osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan. Maisterikoulutus sisältää myös kulttuuriympäristöön liittyviä alakohtaisia osaamistavoitteita. Niiden mukaisesti koulutuksesta valmistunut - tuntee kulttuuriympäristöä koskevien aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävät tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät, - hallitsee kulttuuriympäristökentän oikeudelliset ja eettiset perusteet ja osaa tehdä näihin liittyen perusteltuja kulttuuriympäristöselvityksiä omalta erikoisalaltaan, - hallitsee monipuolisesti kulttuuriympäristöalan johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvittavan teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan sekä ongelmanratkaisutaidot, - hallitsee kulttuuriympäristöalaan liittyvät prosessit ja toimintaympäristön, - omaa valmiudet osallistua aktiivisesti kulttuuriympäristöä koskevaan keskusteluun sekä - osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa kulttuuriympäristöön liittyvissä työtehtävissä ja ymmärtää alaa koskevan tutkimuksen merkityksen.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]