Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 09:34

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma, kirjallisuuden opintosuunta

Organisaatio: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutus tarjoaa ammatilliset valmiudet ja pätevyyden työskennellä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opettajana peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, opistoissa ja korkeakouluissa. Opinnot valmistavat kielen käytön, tekstien ja lukemisen asiantuntijoiksi ja antavat valmiudet työskennellä opettajana. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnoissa tarkastellaan kriittisesti kieltä, kielenkäyttöä ja kirjallisuutta osana yhteisön toimintaa ja opitaan yhteistyötä sekä vuorovaikutusta osana opettajan työtä. Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia opettajan työssä tarvittavia valmiuksia. Keskeisiä ovat vankat tiedot kirjallisuudesta sekä kielen merkityksistä, rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä sekä vuorovaikutustilanteissa. Opetuksen perustana on laaja ymmärrys kielen ja kirjallisuuden merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opintojen aikana karttuvat myös pedagoginen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen tavoitteena ovat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiudet: itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely sekä uuden tiedon tuottaminen ja sen soveltaminen opetukseen. Opinnoissa tarkastellaan kieltä ja kirjallisuutta osana kulttuuria ja yhteiskuntaa soveltavasta näkökulmasta. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää; kursseilla tarkastellaan muun muassa kielen rakenteita ja merkityksiä, monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita sekä opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja. Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan opettajan työssä tärkeisiin kirjallisuushistoriallisiin päälinjoihin ja klassikkokirjallisuuteen, minkä lisäksi erikoistutaan erityisesti nykykirjallisuuteen ja -kulttuuriin. Kirjallisuusanalyysin lisäksi opinnoissa harjaannutaan myös monenlaisten muiden tekstien kriittiseen analyysiin ja tulkintaan. Opiskeluun kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Työtapoina on muun muassa luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, lukupiirejä, projekteja, oppimistehtäviä ja tenttejä. Opiskelijoita kannustetaan työssä oppimiseen opintoja tukevilla aloilla. Opetusharjoittelun voi yhdistää tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Tutkielman aihekin voi löytyä opetusharjoittelusta.
Tavoitteet: FM-tutkinnon suorittanut Hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella Osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]