Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 09:23

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma

Organisaatio: Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnoissa tarkastellaan kriittisesti kieltä, kielenkäyttöä ja kirjallisuutta osana yhteisön toimintaa ja opitaan yhteistyötä sekä vuorovaikutusta osana opettajan työtä. Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia opettajan työssä tarvittavia valmiuksia. Keskeisiä ovat vankat tiedot kirjallisuudesta sekä kielen merkityksistä, rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä sekä vuorovaikutustilanteissa. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää; kursseilla tarkastellaan muun muassa kielen rakenteita ja merkityksiä, monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita sekä opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja. Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan opettajan työssä tärkeisiin kirjallisuushistoriallisiin päälinjoihin ja klassikkokirjallisuuteen, minkä lisäksi erikoistutaan erityisesti nykykirjallisuuteen ja -kulttuuriin. Kirjallisuusanalyysin lisäksi opinnoissa harjaannutaan monenlaisten muiden tekstien kriittiseen analyysiin ja tulkintaan. Opintojen aikana karttuvat myös pedagoginen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen perustana ovat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiudet: itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely sekä uuden tiedon tuottaminen ja sen soveltaminen opetukseen. Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Niissä perehdytään sellaiseen teoreettiseen tietoon ja suomen kielen tuntemukseen, jonka avulla opiskelijat pystyvät opettamaan suomea äidinkielenä ja toisena kielenä, toimimaan kielen ja viestinnän asiantuntijoina sekä tekemään tutkimustyötä. Keskeisiä opiskelun aikana kehittyviä taitoja ovat myös monet työelämässä tarvittavat käytännön taidot: kirjoittamisen, lukemisen ja vuorovaikutuksen taidot, tiimityöskentelyn ja projektien hallinnan taidot, tiedon hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taidot sekä kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun. Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena, itsenäisenä työskentelynä tai kirjatenttinä. Kontaktiopetuksen työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, verkko-opiskelua ja oppimistehtäviä. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa annetun tehtävän suorittamista ilman kontaktiopetusta. Kirjatentit suoritetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä, e-tenttinä tai etätenttinä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Joissakin tapauksissa opetus- ja suorituskieli voi olla muukin kuin suomi.
Tavoitteet: 1. Yleiset tieteelliset valmiudet Lähestyy tietoa kriittisesti ja tutkimusperustaisesti. Tuntee tieteenalansa keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja periaatteet Tuntee kielentutkimuksen suuntauksia Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen Osaa ohjatusti asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet 2. Ammatilliset taidot Ymmärtää kieliasiantuntijan roolin moniammatillisessa yhteistyössä Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta Osaa kehittää asiantuntijuuttaan 3. Yleiset työskentelytaidot Hallitsee keskeiset tieteellisen tiedonhankinnan menetelmät Osaa arvioida tietoa kriittisesti Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot Osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyyn Osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 4. Asenteelliset valmiudet: Ymmärtää teoreettisen ja kulttuurisen tiedon merkityksen opettajan työssä ja muissa kieliasiantuntijan tehtävissä Arvostaa omaa alaansa ja osaamistaan Ymmärtää elinikäisen oppimisen tarpeen asiantuntijuuden kehittymisessä 5. Työllistymisosaaminen Osaa suunnitella opintojaan ja jäsentää oppimistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa Osaa jäsentää tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkäänä kokonaisuutena Osaa havainnoida oman osaamisensa kehittymistä, osaa dokumentoida ja kuvata sitä jäsennellysti Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet Tietää oman alansa työllistymismahdollisuuksista ja tuntee keinoja kartuttaa työelämätuntemustaan ja työnhakuosaamistaan
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso: Kandidaatti
Tutkintonimike: Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]