Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 14:53

Espanjan kielen perusopinnot (valinnainen opintokokonaisuus) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Espanjan kieli (KLS)
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Espanjan kieli sopii sivuaineeksi humanisteille ja kaikkien muidenkin tiedekuntien opiskelijoille. Sivuaineen valintakokeet järjestetään touko- ja syyskuussa.Opinto-oikeuden voi saada sivuaineen valintakokeen kautta.
Sisältö: Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan. Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. Opinnot painottuvat kielitaidon kehittämiseen. Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (25 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä tutustuttaa hänet Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin.
Tavoitteet: Viestintätaidot
● Opiskelija kykenee viestimään espanjan kielellä ongelmitta sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa arkielämän ja opiskelun käytännön viestintätilanteissa. Hän kykenee ymmärtämään akateemista kieltä ja tuottamaan opiskeluun liittyviä tekstejä.

Sisältöosaaminen
● Opiskelija tuntee yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet ja pääsuuntaukset.
● Opiskelija tuntee Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimmät virtaukset.
● Opiskelija on tutustunut espanjankielisten maiden historiaan ja kulttuuriin.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan.

Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. Opinnot painottuvat kielitaidon kehittämiseen.

Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: ESPPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]