Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 10:19

Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelma

Organisaatio: Liikunnan yhteiskuntatieteet
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Liikunnan yhteiskuntatieteiden pääaineopiskelijat suorittavat tutkintonsa tässä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
Sisältö: Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on tulkita liikuntaa ja liikkumista monimuotoisena yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetusta toteutetaan liikuntasosiologian sekä liikuntasuunnittelun ja -hallinnon näkökulmista. Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Keskeisiä sisältöjä ovat myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa, liikuntapolitiikka sekä liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta ja liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista. Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa. Lisäksi opintojen aikana perehdytään tieteellisen tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Tutkintoon kuuluvat valinnaiset opinnot voi valita vapaasti ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.
Tavoitteet: Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija: osaa hankkia yhteiskuntatieteellistä tietoa ja soveltaa sitä liikunnan päätöksenteon tarpeisiin, jäsentää liikuntakulttuuria yhteiskunnallisena ja muuttuvana ilmiönä, tunnistaa liikuntakulttuurin kolmen sektorin (julkinen, yksityinen, vapaaehtoinen) toimijakokonaisuuden, tunnistaa liikuntapoliittisen päätöksenteon käytäntöjä ja tavoitteellisuutta, kykenee kriittiseen ajatteluun ja on tietoinen liikunta- ja urheilukulttuurin keskeisistä eettisistä kysymyksistä, hallitsee liikunnan yhteiskuntatieteellisiä toimintoja ja kykenee toimimaan liikunta- ja vapaa-aika-alan asiantuntijatehtävissä itsenäisesti ja ryhmässä sekä on motivoitunut ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso: Kandidaatti
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]