Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 20:24

Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Liikunnan yhteiskuntatieteet
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkinto-ohjelmaopiskelijat suorittavat aineopinnot tässä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Liikunnan yhteiskuntatieteiden pakollisten aineopintojen kokonaismäärä on 36 op. Tämän lisäksi aineopintokokonaisuuteen voi suorittaa valinnaista harjoittelua tai muita oppiaineen valinnaisia opintoja sekä Master''s Degree Programme in Sport and Exercise Promotion -maisteriohjelman aineopintotasoisia opintojaksoja.
Sisältö:
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija: omaa yleiskuvan suomalaisten vapaa-ajanviettotavoista ja vapaa-aikatutkimuksesta sekä kykenee pohtimaan ihmisten elämäntyylillisiä vapaa-aikavalintoja, on perehtynyt liikunnan päätöksentekoa ohjaileviin lakeihin ja osaa soveltaa niitä työssään, on perehtynyt liikuntakulttuurin taloudellisiin ilmiöihin, tuntee kansallisen liikuntatalouden keskeiset rahavirrat ja omaa perustiedot liikuntaorganisaation taloushallinnosta, tuntee urheiluun ja liikuntaan liittyviä eettisiä normistoja ja ymmärtää niiden vaikutukset suomalaiseen liikuntakulttuuriin ja liikunnan päätöksentekoon, tuntee kunnallisen ja valtiollisen päätöksenteon toimintatavat ja omaa perustiedot johtamistaidoista, ymmärtää liikunnan ja urheilun globaaleja prosesseja ja osaa analysoida liikuntakulttuurin ilmiöitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista sekä osaa arvioida liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimustiedon luotettavuutta ja laatia kirjallisen tutkielman omalta tieteenalaltaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteita noudattaen.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
36
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]