Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.2.2024 04:05

Kasvatustieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Vuosi: 2018-2019
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kasvatustieteiden aineopintojen kokonaislaajuus on 39 op, joihin sisältyy 19 op opettajan pedagogisia opintoja. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija sisällyttää koko kokonaisuuden opintosuunnitelmaansa. Pelkän maisterin tutkinnon suorittava voi poimia vain tarvitsemansa, esim. vain opettajan pedagogisten opintojen jaksot.
Sisältö: Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa keskittymällä perusopetuksen toimintaympäristöön ja koulun kehittämiseen sekä oppilaslähtöisen oppimisen kysymyksiin. Aineopinnot koostuvat sisältöopinnoista sekä tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopinnoista. Tutkimusmenetelmäopinnot jakaantuvat määrällisiin ja laadullisiin menetelmiin. Tutkielmaopinnoissa kirjoitetaan kandidaatin tutkielma.
Tavoitteet: Kasvatustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija - on laajentanut kasvatustieteellistä asiantuntijuuttaan perehtymällä kasvatustieteen teoreettisiin näkökulmiin, joiden avulla tarkastellaan laaja-alaisesti kasvatustieteen tutkimuskohteita ja pedagogisia ilmiöitä - on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen sekä niiden tukemiseen liittyviin sisältöihin ja käytäntöihin niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla - on rakentanut perustan omalle ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle, niin tieteellisen ajattelun ja uuden tiedon tuottamisen, jatkuvan oppimisen valmiuksien kuin työelämän tehtävärooleihin orientoitumisen osalta - kykenee tieteellisen tiedon tulkitsemiseen ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen kasvatustieteellisen tutkielman laatimiseen.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
39
Koodi: CKSAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]