Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.2.2024 04:46

Kasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Vuosi: 2018-2019
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kasvatustieteen syventävien opintojen laajuus on 80 op. Opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet opettajan pedagogiset opinnot voivat suorittaa opinnot 60 op laajuisina. Pakollisia opintojaksoja ovat tällöin CKSS4010, CKSS4020, CKSS4030, CKSS4040, CKSS4050, CKSS4060, CKSS4070, CKSS4080/85 ja CKSS4170.
Sisältö: Syventävien opintojen keskiössä ovat kasvatustieteiden keskeiset sisällöt luokanopettajien aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa syvennytään erityisesti seuraaviin painoaloihin: opettaja kasvun ja oppimisen ohjaajana, koulu ja opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä opettaja työnsä asiantuntijana. Syventävät opinnot muodostuvat sisältöopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista, pro gradu -tutkielmasta ja sen tekemistä tukevista seminaareista sekä opetusharjoittelusta.
Tavoitteet: Kasvatustieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija: - on muodostanut kokonaiskuvan ihmisen kasvusta, kehityksestä ja kasvu- ja oppimisympäristöstä, kasvatuksen muodoista ja koulutusjärjestelmistä sekä rakentanut johdonmukaisen oman kasvatusfilosofian - osaa tunnistaa, eritellä, ratkaista ja arvioida asiantuntija-alueeseensa liittyviä tieteellisiä ja käytännöllisiä ongelmia ottaen huomioon ratkaisujen kasvatukselliset, eettiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset - osaa toimia tehtäväalueensa kehittämiseksi ja hankkia jatkuvasti tehtäväalueella tarvittavaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa - on kykenevä opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä - omaa tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: CKSSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]