Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.5.2024 19:58

Humanististen tieteiden kadidaatti, pääaineena italian kieli

Organisaatio: Italian kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Italian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Perusopinnoissa (30 op) annetaan edellä mainituilta aloilta perustiedot; aineopinnoissa (50 op) tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen, italian didaktiikkaan, italialaiseen yhteiskuntaan sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen. Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.

Osaamistavoitteet: Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena italian kieli on oppinut tarkastelemaan kieltä rakenteen, kulttuurin, yhteiskunnan ja viestinnän kannalta. Humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet ja taidot (sisältöosaaminen kuvataan perus- ja aineopintojen yhteydessä):

Tieteelliset valmiudet
• Tuntee kielentutkimuksen suuntauksia
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida suppeahkon tieteellisen tutkimuksen
. Osaa ohjatusti asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
• On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
• Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• Omaa valmiudet maisterintutkintoon tarvittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen

Yleiset työskentelytaidot
• Osaa toimia tehokkaasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyyn
• Osaa viestiä opintojen vaatimalla tavalla suullisesti ja kirjallisesti
• Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• Osaa toimia monikielisessä ja kulttuurisessa ympäristössä Ammatilliset taidot
• Ymmärtää teoreettisen tiedon tarpeen opettajan työssä ja muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
• Ymmärtää kieliasiantuntijan roolin moniammatillisessa yhteistyössä
• Havainnoi kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
• On valmis kehittämään asiantuntijuuttaan.
Asenteelliset valmiudet

• Tunnistaa oman kielitaitonsa vahvuudet ja heikkoudet, ja osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti
• Ymmärtää kulttuurisen tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden kehittymisessä
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso: Kandidaatti
Tutkintonimike: Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]